REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999 10§) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Nimi: Nordic Working Dogs
Osoite: Hyppyrimäentie 6, 
954 50 TORNIO

Y-tunnus: 2002587-0

Yhteyshenkilö: Anne Mäkivuoti

Sähköposti: anne@nordicworkingdogs.com

Puhelin: 044 366 0550

2. Rekisterin nimi

Nordic Working Dogsin asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde sekä henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito. Henkilötietoja käytetään yhteydenottojen, asioinnin, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

- Rekisteröidyn yrityksen nimi

- Rekisteröidyn postiosoite

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite

- Rekisteröidyn puhelinnumero

- Tiedot tilatuista palveluista

- Laskutustiedot

- Asiointitiedot Nordic Working Dogsin sivustoilla

- Yhteydenotot Nordic Working Dogsin työntekijöihin

- Muut asiakassuhteen hoitoon ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Rekisterinpitäjä säilyttää vanhat homekoiraraportit yli viiden vuoden ajan. Asiakkaat voivat tarvita raportteja tuon ajan jälkeen, jos esimerkiksi.oikeuskäsittelyt ovat pitkäkestoisia. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. viesteistä, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen luovutukset

Tietoja käytetään vain kohdassa 3 (Tietojen käsittelyn tarkoitus) ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan yhteistyökumppaneillemme. Tällä hetkellä yhteistyökumppanimme on Pandalus Service Oy (Tilitoimisto). Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia, tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Manuaalinen aineisto pyritään pitämään mahdollisimman vähänä. Toimeksiantosopimus sekä ajanvarauskalenteri säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

Sähköisesti tallennetuja asiakastietoja pääsevät käsittelemään vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Näillä työntekijöillä on oma käyttäjätunnus ja salasana rekisterijärjestelmään ja tietoja käsitellään turvallisissa tiloissa. Tietokannat, joihin asiakastiedot on tallennettu, on asianmukaisin tavoin teknisillä keinoilla suojattu eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyä.

Rekisterinpitäjällä ei ole tarpeen tehdä tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia, koska tietoja ei käsitellä laajamittaisesti

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle alla olevaan osoitteeseen:

Anne Mäkivuoti

Nordic Working Dogs

Hyppyrimäentie 6

954 50 TORNIO

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai yhteystietojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.5.2018

Jaa tämä sivu